Spółki Miejskie


Dodaj komentarz

Proste historie. Aberracja, czy coś więcej

Jarosław Kapsa

Temida – grecka bogini sprawiedliwości

Tam, gdzie kończy się logika, zaczyna się wojsko. I tym wojskowym drylem zorganizowanych grup poselskich wytłumaczyć można przyjęcie przez Sejm RP 26 stycznia 2018 roku ustawy zmieniającej ustawę o IPN; tego czegoś, co ma świadczyć o woli Sejmu ścigania każdego, kto śmie wypowiedzieć słowa „polskie obozy śmierci”.

O projektowanej ustawie pisałem kilkakrotnie wskazując anachronizm rozwiązania narzucającego karne obcęgi na mózgi badaczy przeszłości. Dodać tu muszę jeszcze tylko drobną uwagę. Przy całym szacunku dla godności narodowej i przewrażliwienia ludzi w temacie historii; o wiele gorsze skutki od fałszu historycznego ma dla bytu ludzkiego szarlataneria medyczna. Czy zgodzilibyśmy się na wprowadzenie kary trzech lat więzienia dla mediów reklamujących ozdrowieńcze diety, cudowne kuracje oraz inne metody tzw. medycyny alternatywnej? Nie. A dlaczego nie? Czy kłamstwo historyczne jest gorsze od kłamstwa medycznego? A co z kłamstwem dotyczącym praw fizyki? Nie chcę do tego dodawać kłamstw ekonomicznych, bo na tym tuczy się szereg szarlatanów, a zatarg z nimi bywa bolesny. Chodzi mi tylko o paradoks: dlaczego na straży jednej „wybranej prawdy” stać ma prokurator, inna prawda podlega swobodnej ocenie w otwartej dyskusji. Rzecz interesująca, ale bezprzedmiotowa. Nie mam bowiem zielonego pojęcia jaki głęboko ukryty sens ma wspomniana ustawa. Pokazujemy tylko światu nasz obraz jako sfrustrowanego wilka z rosyjskiej kreskówki krzyczącego „nuu zajac, pagadi…” Wilk wstał z kolan i sobie pokrzyczał.

W tej szkatułce (ustawie) jest klejnocik, który warto pokazać, zwłaszcza, że w perspektywie sporu polsko-izraelskiego ucieka on sprzed oczu. Przytoczmy zapis: „Art. 2a Zbrodniami ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, w rozumieniu ustawy, są czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925 –1950, polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności. Zbrodnią ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką jest również udział w eksterminacji ludności żydowskiej oraz ludobójstwie na obywatelach II Rzeczypospolitej na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej”.

W pierwotnym projekcie ustawy takiego zapisu nie było. Został on zgłoszony przy posła Tomasza Rzymkowskiego z klubu Kukiz 15 i przyjęty na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości w dniu 8 listopada 2016 roku. Obiekcje wobec tej poprawki zgłaszał jedynie poseł Mateusz Święcicki z PO; dotyczyły one użycia słowa „ukraińskie” zamiast „banderowskie”.

Nie podejmę tu dyskusji nad kwestią czy zbrodnia na Wołyniu była ludobójstwem, nie kwestionuję także obowiązku pamięci wobec ofiar tej tragedii i moralnego potępienia sprawców. Nie sądzę także, by w ocenie zbrodni na Wołyniu występowały istotne różnice zależne od narodowości; morderstwo jest morderstwem, zbrodnia zbrodnią, obojętnie w jakim języku słowa takie są wypowiadane. Ale przeczytajmy raz jeszcze tekst zapisu art 2: co w nim jest zbrodnią najważniejszą, a co dodatkiem do zbrodni. Tak w języku prawników, jak i w zwykłej polszczyźnie określenie „również” ma charakter podporządkowujący. Kupiłem piwo, również zakąskę… Gdy chcemy coś uwypuklić stosujemy określenie „zwłaszcza” (lubię piwo, a zwłaszcza „Tyskie”). Z zapisu ustawy wynika, że główną zbrodnią był aktywny udział w działaniach nacjonalistycznych ugrupowań ukraińskich w latach 1925-1950; ubocznym faktem, „zakąską”, (również) jest uczestnictwo w ludobójstwie popełnianym w latach 1941-44 na ludności żydowskiej i polskiej.

W przypadku zbrodni nazistowskiej czy komunistycznej nie używa się określenia narodowości (to słusznie wytknął na posiedzeniu komisji Święcicki), tu mamy wyraźne określenie „nacjonalizmu ukraińskiego” jako zbrodniczej ideologii prowadzącej nie tylko do ludobójstwa na Wołyniu, lecz i do innych przestępstw. Niewątpliwie część nacjonalistów ukraińskich kolaborując z Niemcami uczestniczyła jako kaci w zabijaniu ludności żydowskiej. Ale podobne zbrodnie popełniali także Litwini, Łotysze, Rumuni; nie ma żadnego dowodu, że w tym ponurym procederze udział Ukraińców miał szczególne znaczenie. Nie ma usprawiedliwienia ani narodowościowego, ani ideologicznego dla sprawców zbrodni. Jeśli dba się o dobre imię wspólnoty narodowej, to zgodnie z tym co pisał pan Roman Dmowski trzeba umieć przyjąć na siebie także to, co złe; w pierwszym rzędzie Polacy powinni potępić polskich zbrodniarzy, Ukraińcy ukraińskich, Litwini litewskich, w tym nikt nikogo nie musi i nie powinien wyręczać.

Rzeczą dla mnie jednak najbardziej dziwną jest rozciągnięcie potępienia zbrodni przeciw ludzkości na cały okres aktywności ukraińskich ugrupowań nacjonalistycznych w latach 1925-1950. Zauważmy, że w stosunku do zbrodni nazistowskich i komunistycznych nie stosuje się ram czasowych. Nie traktuje się na podobnej zasadzie rozstrzeliwań w Palmirach w 1940 roku i morderstw popełnionych w roku 1930 przez bojówki NSDAP na Górnym Śląsku. Jako zbrodnie komunistyczną wymienia się Katyń, ale już nie zamach bombowy na cytadelę warszawską w 1923 roku. Tylko i wyłącznie w stosunku do Ukraińców stosuje się taką samą miarę wobec zbrodni ludobójczych (Wołyń), a przestępstw terrorystycznych popełnionych w okresie przedwojennym. Z zapisu ustawy, co może osobiście ucieszyć pana Putina, wynika, że identycznymi ze zbrodniami wołyńskimi były rozpaczliwe akty terroru dokonywane przez żołnierzy UPA w walce z sowieckim zagrożeniem w latach 1944-1950. Nasi „wyklęci” są „święci”; ukraińscy pozostają „wyklętymi” zbrodniarzami.

Logika pana posła Tomasza Rzymkowskiego biegnie nieznanymi torami, nie wiemy więc dlaczego wyznaczył daty graniczne na lata 1925 – 1950. Prawdopodobnie chodziło mu o określenie jako zbrodniczo-ludobójczej nie tylko aktywności UPA na Wołyniu w latach 1942-43, lecz wpisanie tej zbrodniczości w ciąg OUN–UPA. Z tym, że OUN – organizacja ukraińskich nacjonalistów – powstała dopiero w 1929 roku, a pierwsze działania przeciw państwu polskiemu podjęła jesienią 1930 roku. Poprzedniczką OUN była stworzona w 1920 roku z byłych Strzelców Siczowych Ukraińska Organizacja Wojskowa Jewhena Konowalca. Rok 1925 nie stanowił jakiegoś przełomu w terrorystycznych akcjach tego ugrupowania; w 1921 roku próbowano dokonać zamachu na Piłsudskiego, w 1924 roku na prezydenta Wojciechowskiego. Tak przed, jak i po 1925 roku wysadzano tory kolejkowe, napadano na ambulansy pocztowe, podpalano magazyny wojskowe. Trudno też dowodzić aktywności UPA w 1950 roku, w praktyce zniszczona została w Polsce podczas akcji „Wisła” w 1947 roku. Być może tajemnica wyznaczenia przedziału czasowego 1925-1950 znajduje się w sowieckich podręcznikach i tam też pan poseł odkrył inspirację do zmiany polskiego prawa.

Terroryzm niewątpliwie jest rzeczą naganną i zbrodniczą. Nie można jednak twierdzić, że działania OUN pozostawały w Polsce przedwojennej poza zasięgiem prawa, zatem dopiero dziś można dochodzić sprawiedliwości. Dość przypomnieć o licznych wyrokach śmierci na ukraińskich terrorystach; sam Bandera skazany został na pobyt w ciężkim więzieniu, z którego trudno było wyjść żywym. Ukraińców karano także za „sprzyjanie terrorystom” na drodze pozasądowej; stanowili najliczniejszy kontyngent osadzonych w Berezie; prowadzono pacyfikacje wsi (niszcząc dobytek chłopów), zakazywano działalności legalnych spółdzielni czy ośrodków kulturalnych. Cena płacona za przestępstwa jednostek, na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej przez ogół Ukraińców w Polsce, była dość wysoka.

Potępiając terroryzm pamiętać należy o historycznym kontekście. Czy jesteśmy w stanie podobnie potępić polski terroryzm „bojowców” PPS kwitnący w latach 1905-1908? A czym się różnił napad na ambulans pocztowy pod Kałuszem czy Bełzcem, od napadu na pociąg w Bezdanach? Czym się różnił zamach PPS-owca na carskiego żandarma od zamachu bojowca UOW na polskiego policjanta? PPS-owcy walczyli o niepodległość Polski; ale w swoim rozumieniu tymi samymi metodami żołnierze Konowalca czy Bandery walczyli o niepodległość Ukrainy. Czy uznając za uprawnione jedynie swoje racje mamy prawo potępić ludzi za walkę o wolność swojego kraju? Nawet Anglicy nie uważają dziś za zbrodniarzy irlandzkich uczestników powstania wielkanocnego; mimo, że w czasie wojny kolaborowali oni z niemieckim wrogiem.

Ponieważ przyjęta przez Sejm w styczniu 2018 roku ustawa o zmianie ustawy o IPN nie jest nadzwyczajnie mądra można ten zapis „ukraiński” wskazywać jako uzupełnienie głupoty. Ot, taka aberracja zrodzona w mózgach patriotycznie nadętych, naładowanych filmem „Wołyń” Smarzowskiego. Ale przypomnę zapis art. 2 gdzie ten Wołyń dodaje się dopiero po słowie „również”. Wprowadzona poprawka nie broni „dobrego imienia Polski” (a temu podobno służyć miała ustawa), ale jest jawnym atakiem na dobre imię Ukrainy. Wyobraźmy sobie jak my byśmy się czuli, gdyby do prawa ukraińskiego wprowadzono zakaz propagowania kultu Piłsudskiego, wytykając mu nie tylko młodość terrorystyczną, ale sprawstwo w współdziałaniu z Sowietami rozbioru niepodległej republiki ukraińskiej i stłumienie krwią i więziennym batem protestów ukraińskich. Takimi zarzutami możemy się przerzucać ku ogromnej radości pana Putina. Zacny naród, ci Polacy, nie trzeba nawet im rubli dawać, gotowi są ochoczo, społecznie, realizować naszą politykę – tak mogą na Kremlu odbierać nasz szanowny Sejm.

W sprawie ustawy zaprotestował rząd Izraela; natychmiast tłumaczył się Prezydent i Premier, obiecano powołać komisję wspólną. Efekt – jak szklanka wódki dla antysemitów; kto to widział, by Żydzi nam dyktowali jak mamy dbać o godność Polski. Rząd ukraiński milczy, zażenowany. I to jest smutne, bo milcząc pokazuje, że już nie widzi w nas – Polakach – partnerów. Są Niemcy, są Amerykanie, Polacy mogą się dąsać, kto się tam z nimi liczy. A my zapominamy, że walka o utrzymanie polskiej niepodległości toczy się w Donbasie, że w imię naszej wolności walczą tam i giną chłopcy, którzy chcą być dumni z historii swego kraju.

Smutne to wszystko i żenujące.

Reklamy


Dodaj komentarz

Proste historie. Wędrówki ludów

Jarosław Kapsa

Nie znamy początku ani końca, nasza opowieść o przeszłości i przyszłości jest jak fotografia sznurka, którego oba końce giną w wodzie. Tworzymy sobie różne paralele, chcąc utwierdzić się w przekonaniu, że jesteśmy lepsi, niż jesteśmy.

I

Widzimy tłum wędrujący z południe na północ, przypominamy mit o średniowiecznej wędrówce ludów, martwiąc się o zagładę naszego Imperium Rzymskiego. Ale ludzie chodzą, bo Bóg im dał nogi zamiast skrzydeł. Wędrują nie tylko z południa na północ, ale i w każdym innym świata kierunku. Dlaczego wspominać mamy wędrówki z III-V wieku n.e.; wcześniej i później były podobne. Czy Ameryka i Australia zbielały od słońca, czy może stały się ziemiami podbitymi wędrówką białych ludzi, czy nie jest ukrytym rasizmem inne traktowanie naszych, europejskich wędrówek, niż afrykańsko-azjatyckich?

Każdego niosą marzenia o lepszym życiu. Jeśli więc odrzucimy różnice rasowe, religijne, kulturowe, językowe, to migracje okażą się bliźniaczo powtarzalne. Rzeczywiste różnice nie wyznaczały rasy ani narodu, były one jakby w poprzek; ktoś był panem, ktoś zaś poddanym. Inna była wędrówka na wschód Koniecpolskich, Sobieskich, Potockich, którzy tam zdobywali ziemie i je kolonizowali; inna idących w ślad za nimi wieśniaków z Małopolski i Mazowsza, którzy z czasem stawali się Ukraińcami. I kombinuj potem, czy my jako Naród Polski byliśmy Panami Kolonizatorami, czy też poddanymi kolonistów. Ideologia sarmatyzmu poprzedziła teorię Gumplewicza o tworzeniu państw w wyniku podboju. Sarmaci, tak jak Hunowie Arpada czy Wikingowie Ruryka, przyszli z zewnątrz, podbili Polskę, stworzyli z niej państwo i rządzili nim jako szlachta. Konkurencyjna wobec sarmatyzmu była idea ludowości; przekonanie, że prawdziwymi Polakami, z prapradziada, byli chłopi i oni jednie przechowali staropolskie wartości.

Myślę sobie, że jeśli chodzi o Polskę, na początku było Uście Solne i chów wsobny, a jedno z drugiego wynikało. Sama natura wyznaczała granice przestrzeni Uścia; z dwóch stron były rozlewiska rzek – Wisły i Raby, z dwóch pozostałych lasy. Rozrost miał swoje granice; i faktycznie – według badań Zofii Daszyńskiej–Golińskiej, przez blisko 100 lat liczba mieszkańców była stała, areał upraw też, na rodzinę uściową przypadało 2 morgi ziemi. Natura niezbyt dobrotliwie regulowała porządek ekonomiczny; rodziło się dużo dzieci, lecz szybko większość z nich wymierała; przyrost był więc zerowy. Delikatną równowagę demograficzną mógłby zakłócić napływ z zewnątrz, dlatego najpierw (w XVII w) wygoniono Żydów, potem (a może już wcześniej) wprowadzono niepisany obyczaj, że uściowy może żenić się tylko z uścianką. Koligacje wewnętrzne były operacjami trudnymi; ze względów biologicznych unikać należało bliskiego pokrewieństwa; ekonomia dyktowała zaś prawo związków bogatych z bogatymi, a biednych z biednymi. W efekcie ukształtowała się wewnętrzna warstwa arystokracji (ok 20 rodzin bogatych) i plebsu.

Dodajmy tu także; wbrew obiegowej opinii, że w Polsce była szlachta i jej poddani, pańszczyźniani; w Uściu nie było ani jednych, ani drugich. Uście Solne było od czasów Kazimierza Wielkiego miastem królewskim, a chłop–mieszczanin był osobnikiem wolnym. Prace pańszczyźniane, owszem, wykonywano; był to tzw „odrobek” – odpracowywanie pożyczki zaciągniętej u bogatego chłopa czy szlachcica z sąsiedniego folwarku. Była to nieprzyjemna uciążliwość, stąd niechęć do Polaków (szlachty) krwawo owocująca zapustami (1846 rok). Uściowych, jako miastowych, nazywano „kulonami” (kolonistami), więc pewnie kiedyś skądś przyszli. Sami o sobie byli przekonani, że byli tu od zawsze; a przychodzą „obcy”. Obcymi byli wszyscy: Polacy, Niemcy, Żydzi, górole, moskole zza Wisły, jegry, france i duchowni. Tych ostatnich uważano za autorytet, bo taki ksiądz, choć niezbyt mądry ani uczciwy, był niezbędnym pośrednikiem między Uściem a Panem Bogiem.

Z różnych względów w latach 80-tych XIX wieku, w Uściu i całej Galicji Zachodniej, nastąpiło załamanie delikatnej równowagi demograficznej. Dzieci przestały masowo wymierać, starzy żyli ciut dłużej; ludzi było więcej, a przestrzeń rolnicza pozostała ta sama. Zdarzyło się to, co przewidywał Malthus. Uście było w lepszej sytuacji, niż wiele podobnych wsi i miasteczek Galicji; bo uściowi mimo zwyczajowego wsobnego chowu, byli na swój sposób światowymi ludźmi. Wisłą wozili towary na targ w Krakowie; przez rzekę przemycali towary do zaboru rosyjskiego, a jako wykwalifikowani flisacy najmowali się na spływy aż pod Warszawę. W dodatku, ponieważ trafił im się ksiądz mądry i uczciwy, pod wpływem jego namów przestali pić i dzięki temu żyło im się lepiej.

Ale to „lepiej” nie rozwiązywało problemów; dzieci przez to „lepiej” wymierało coraz mniej, starzy żyli coraz dłużej. Wisły i Raby nie dało się przesunąć, by zwiększyć przestrzeń upraw rolnych; Malthus z triumfalnym uśmiechem mógł z góry obserwować ich problemy. Nie było innego wyjścia, uściowi włączyli się w nurt wielkiej wędrówki ludów; tej, która na biało zabawiła obie Ameryki i Australię.

II

Etnografowie znają pojęcie transport nasobny. Poznajemy go z obrazków telewizyjnych: idą kolumny kobiet masalskich lub matabelskich, idą boso, na sztywno wyprostowanych głowach niosą pakunki, tamtejsze wiaderka i walizeczki. Wczesną wiosną w latach 80-tych XIX wieku podobne kolumny kobiet z transportem nasobnym wyciekały z Uścia, wędrując piaszczystą drogą przez Łony na Bochnie. Różniły się formą transportu nasobnego; uściowe na głowie miały chustki, na plecach zawinięty w płat lnianego płótna świat rzeczy najważniejszych: żywność, ubranie, przybory do szycia, modlitewnik, coś na sprzedaż. Szły boso, buty zakładały na stacji w Bochni, bo nie wypadało w świat jechać jak dziadówki.

Kobiety stanowiły forpocztę zmian cywilizacyjnych. Mężczyźni w Galicji, nawet niepijący, byli gamoniowaci; dla nich wyprawa w wielki świat to służba wojskowa, potem się żyje tak, jak się żyło, wspominając do śmierci służbę u Cysorza. Nastoletnie, piękne uścianki, wydawały się za mąż za tych gamoni; w wieku trzydziestu lat wyglądały już jak wiedźmy, gotowe pazurami wyszarpać każdego grajcara, by wyżywić siebie i nakarmić stado wrzeszczących z głodu dzieci. Chłop krowy nie wydoił, obiadu nie ugotował, bo to dla niego nie honor; na jarmarku zamiast targować, wolał pić likput w karczmie. Chłop na saksy? Za pracą do Niemca? A po co. Jeden przywiezie żonę, większość choroby weneryczne; to co zarobią latem, przepiją przez zimę; pożytku z nich wspólnota nie ma. Kobiety przecierały szlaki migracji zarobkowej, docierając już nie tylko na Śląsk, ale i do Westfalii i Danii.

Jednak najważniejsza decyzja, o wyjeździe na stałe, należała do mężczyzn. Ujawniała się tu różnica płci w dostępie i przetwarzaniu informacji. Kobiety realniej poznawały świat i trzymały się tego poznanego. Saksy były harówką na obczyźnie, ale nie różniły się od znanej od dziecka pracy „na odrobku”. Były może nawet lepsze, bo niemiecki bauer bardziej szanował kobiety. W domu bił mąż i ojciec, na „odrobku” ekonom; bauer nie bił, najwyżej bauerowa, jak matka, kijkiem skarciła. Dziewka w Uściu za pół roku pracy przy krowach, dostawała prócz pożywienia najwyżej znoszoną spódnicę i potłuczone lusterko. Bauer też dawał znoszone ubranie, ale – na koniec prac – sumiennie wyliczał i wypłacał srebrne marki. To było oswojone. Wyjechać jednak na stałe? Oderwać się od uściowej wspólnoty? Za wielkie ryzyko. Były takie, co im się miejskie życie zamarzyło w Krakowie, Pradze lub Wiedniu; kończyły smutno, na ulicy. W kościele nie raz przestrzegano, by diabłom duszy nie dać.

Chłop też bał się świata, bo wszędzie cwaniaki czyhają, by go z pieniędzy ograbić. Prócz strachu równie silne było marzenie. W końcu XIX wieku owe marzenie krystalizowało się słowem Ameryka.

Musimy tu odnotować, gwoli historycznej prawdy: pierwsza stała emigracja z Uścia Solnego, w latach 70-tych XIX wieku, pokierowała się na wschód. Kilka rodzin sprzedało ziemię i chałupy, spakowało dorobek życia i stało się kolonizatorami Wołynia. Urodzajna kraina potrzebowała rąk do pracy, zakładali tam swoje osady Niemcy i Czesi; nic dziwnego, że i uściowych przyciągnęło „ruskie Eldorado”. Ten sam szacunek dla historycznej prawdy każe nam bez zbędnych złudzeń odbierać amerykański mit. Słowa o wolności i tolerancji bywają takim samym kłamstwem jak deklaracje o równości i braterstwie. Wiek XIX był czasem wyzwolenia: w Ameryce zniesiono niewolnictwo, na wschodzie Europy poddaństwo chłopów. Uściowych nie dotyczyło jedno i drugie, bo byli wolni; ale wolność nie była w stanie ich nakarmić. Bogactwo jednostek, wspólnot, narodów, tworzy się z ludzkiej pracy, więc bez względu na formę zależności, tak niewolnicy, jak i ludzie wolni, musieli na to bogactwo pracować.

Jeśli dziś próbujemy zrozumieć chłopów „pegeerowskich” uwolnionych z zależności od Pana Prezesa, a jednocześnie porzuconych w obcym im świecie wolnego rynku; tak samo zrozumieć należy nostalgię wyzwolonych niewolników i eks-pańszczyźnianych za Dobrym Panem. Był w tym wyzwoleniu smak oszustwa. Niewolnik (poddany pańszczyźniany) był wartością, o którą musiał zadbać właściciel. Musiał zadbać o dzieci, by przeżyły, opiekować się zdrowiem poddanych, by mogli najdłużej pracować, na starość wypadało mu zapewnić im przynajmniej schronienie i strawę. Wyzwolenie zwalniało z tych właścicielskich obowiązków. Kupowano tylko pracę; sprzedający musiał sam zadbać o swoją zdolność do niej; gdy nie mógł sprzedać pracy, odrzucano go jak zużyty odpad. Policzmy sobie koszty. Niewolnika trzeba było kupić lub złapać w Afryce; ponieść koszt przewiezienia do Ameryki, koszt budowy jakiegoś domu dla niego, koszt wyżywienia (niezależnie czy pracuje czy nie), koszt pilnowania, koszt opieki na starość i koszt pogrzebu. Emigrant „sam się łapał”, płacił za transport, na własnych koszt wynajmował dom, płacił za wyżywienie i własny pogrzeb. Liczby nie kłamią: koszt pracy wolnego człowieka był niższy niż koszt pracy niewolnika. Możemy do tego dopisać jeszcze trochę pięknych słów o moralności i prawach człowieka.

Gdy rozwój Stanów Zjednoczonych (a także Brazylii i Argentyny) zagrożony został deficytem rąk do pracy, wybudowano Statuę Wolności, a konsulaty amerykańskie zmieniły się w punkty werbunku siły roboczej. Werbowano tam, gdzie siła robocza była najtańsza, w „dzikich” krajach wschodu i południa Europy; łapano stada „świń” (PIGS – Portugalczyków, Italiańców, Greków, Słowian).

III

W rozmowach w karczmach galicyjskich coraz częściej padało słowa Ameryka. Rozwijało się ono w towarzystwie innych, nieznanych określeń. Pojawiła się szypkarta (siwkarta) jako przepustka do nowego świata. Szypkartę sprzedawał agent, z nią jechało się pociągami do Amburga (Hamburga), była biletem wstępu na okręt linii Cunarda White Star wożący dusze do raju.

We wsi, prócz księdza, było kilka osób piśmiennych, każda korespondencja miała charakter publiczny. W karczmie odczytywano z namaszczeniem słowa podyktowane przez nadawcę w Ameryce, zaczynające się zwyczajowym „W imię Ojca i Syna..”. W słowo napisane wierzono święcie, choć wszelkie okoliczności przemawiały przeciw tej wierze. Ten kto pisał, chwalił się sukcesami, bo nie wypadało robić za nieudacznika; ten, któremu się nie udało, nie pisał. W zaborze rosyjskim była cenzura; nie dopuszczano listów zbyt optymistycznych, by nie zachęcać ludności Imperium Carów do emigracji (na pracę czekały puste przestrzenie Rosji). Byli też agenci, którzy emigrantom jeszcze przed wyjazdem kazali podpisywać krzyżem listy o sukcesach za oceanem; taki był galicyjski marketing. Konsulaty rozsyłały foldery, widokówki, ulotki, gwarantując każdemu pracę za oceanem i prawo do poszukiwania szczęścia.

Linie okrętowe budowały siatki pośredników sprzedających bilety (owe szypkarty). Tworzyła się w Galicji i Królestwie Polskim złożona wielopiętrowa sieć agentów, pomocników agentów, naganiaczy i pośredników. Kupowany w Hamburgu bilet na statek kosztował 130 koron, dojazd pociągiem z Krakowa do Hamburga 50 koron. Szypkartę dla chłopa sprzedawał agent za 500 koron, był więc w tym interes i to dobry interes. Tysiące ludzi, od karczmarzy i handełasów żydowskich, po nauczycieli ludowych i podupadłych ziemian, żyło z pośrednictwa ruchu emigracyjnego. Bywali uczciwi, ale oszustów też nie brakło. Konkurencja była ogromna, każdy chwyt w niej dozwolony. Agent w Wadowicach potrafił na oczach zdumionego chłopa zatelefonować (na jego koszt) do samego Cesarza Ameryki, by w krótkiej rozmowie upewnić się, że ten przyjmie wieśniaka z bocheńskiego. Inny agent był nerwowy, pobił więc i w chlewiku zamknął chłopów co się nadmiernie dopytywali o szczegóły. Jeszcze inny zgadywał się z policją; jak chłop korzystał z konkurencji, to mu nie dali paszportu i jeszcze rewizję w chałupie zrobili. Jedni uczciwie brali zadatek, uprzedzając o płatnościach w Hamburgu; inni za gotówkę zamiast szypkarty wciskali widokówkę ze stateczkiem. Dobry agent potrafił wszystko. Załatwił paszport, a jak nie, to przemycił przez granicę, towarzyszył w drodze pilnując przesiadek z pociągu na pociąg, zapewniając noclegi i posiłki, dbając do czasu wejścia na pokład statku. Inny dawał szypkartę i karteczkę z wypisanymi nazwami miejscowości wyznaczającymi marszrutę; potem człowiek nie znając języka tułał się przez Niemcy, śpiąc po parkach i klatkach schodowych.

Każdy los był inny. Wyjeżdżali z Uścia ludzie, dla których cały świat zamykał się w widłach Wisły i Raby. Często niepiśmienni, nie mówiąc o znajomości obcych języków i geografii obcych krajów. Chłop galicyjski łączył w sobie zakorzeniony lęk przed obcymi i wynikającą z tego nieufność z równie wielką łatwowiernością. Nie trudno go było oszukać. Wyjazd był ryzykiem, rozkładano je racjonalnie. Najpierw wyruszał „zwiadowca”. Rodzina zaciągała kredyt; nie było o to trudno, bo z agentami współdziałały kantory finansistów (czasem mieszczące się w sklepikach ze śledziami). Chłop był dobrym kredytobiorcą; zakorzenione poczucie honoru i uczciwości nakazywały mu płakać i spłacać nawet najbardziej lichwiarskie pożyczki. Miał także jako zastaw ziemię, a prędzej płuca by wypluł, niż stracił ojcowiznę. Kupno szypkarty na kredyt chroniło przed oszustami; kredytodawca sam sprawdzał wiarygodność agenta, upewniał się czy rzeczywiście wsadzi podopiecznych na „szipa” (okręt). Zwiadowca nie jechał sam, organizowano się przynajmniej w kilka osób, by się nie zatracić. Dotarcie na miejsce do Ameryki jeszcze nie decydowało o sukcesie. W porcie na ludzi z Uścia czekał tabun pośredników i naciągaczy; pośrednicy werbowali do pracy na farmach, w rzeźniach, w fabrykach; naciągacze obiecywali tani nocleg i jeszcze tańsze rozrywki. Rolą zwiadowcy było zadomowienie się, znalezienie pracy, odkładanie centa do centa, by spłacić dług i kupić szypkartę dla bliskich. I tak płynął strumień: zwiadowca, potem jego bliscy, potem bliscy bliskich. A że każdy swój musiał wspierać swojego, to w dalekiej Ameryce odtwarzało się Uście, Szczurowa, Mszana; silne solidarnością i strachem przed obcymi wspólnoty lokalne.

I tak z Galicji do dalekiej, Hameryki wyjechało 3 miliona ludzi.

Zmieńmy tylko czas i nazwy geograficzne. Przenieśmy się w wiek XXI, nazwijmy egzotyczną nazwą Uście, Galicję uznajmy za prowincję Konga lub Sudanu. Bo tylko to się zmienia. Ludzie są tacy sami, wszędzie. Chcą żyć, a widząc, że żyć „u siebie” „po staremu” się nie da; przełamują strach przed obcym, wyruszają w wędrówkę ludów. Pogardzani, oszukiwani, ograbiani idą za swoimi marzeniami, tak wczoraj, tak dziś, tak do końca świata.

A ten co z pogardą mówi o falach emigrantów, zagrażających naszej cywilizacji, kto obiecuje budować mury, by chronić nas przed nimi, ten jest – dla mnie – zwykłym łajdakiem, obrażającym moich przodków emigrantów z Galicji i Królestwa Polskiego.


Dodaj komentarz

Proste historie. Zwyczajny faszyzm, realny socjalizm

Jarosław Kapsa

Rys. Andrzej Czeczot – Gnębon Puczymorda

Niewątpliwie osobnik nazywany Szałanem zasługiwał na określenie wariat i wielokrotnie potwierdzał to czynem. W maju 1985 roku Szałan na 99-metrowym, srebrnym kominie w cementowni „Nowiny” pod Kielcami wyrysował piękną kotwicę ze znakiem S. „Zaproszony” z tej okazji na kielecką komendę WUSW, po serii stereotypowych pytań (imię, nazwisko, obywatelstwo, narodowość) na to ostatnie odpowiedział z radosnym uśmiechem: Żyd. „O żesz, ty, k…”, bęc, bęc, bęc, posypały się słowa i razy pałek. I tak wariat z Warszawy zderzył się z kieleckim faszyzmem.

Powinniśmy tu jednak zachować procesową ostrożność. Bijący milicjant miałby prawo oburzyć się na określenie „faszysta”; wszak z pomocą środków przymusu bronił on dzielnie socjalizmu, takiego jakim on jest, realnego. Szałan oberwał nie za to, że był Żydem, lecz za bezczelność, o której świadczyła świadczyła jego uśmiechnięta morda w momencie składania deklaracji wyznaniowo-narodowościowej.

Niektórym czynnościom urzędowym towarzyszy ekspresja werbalna. Czy można zarzucić antysemityzm ORMO-wcowi, który w 1968 roku okładał studentkę pokrzykując : „Masz, ku…o żydowska na święto kobiet”? Absolutnie. ORMO-wiec nie miał podstaw, by uważać bitą za k…ę, Żydówkę czy kobietę godną szacunku; jego okrzyk był abstrakcyjnym hasłem zagrzewającym do boju, podobnie jak ryczane przy takich okazjach „zabij, gada”, „w mordę chama” itp.

Przyjmując takowe wyjaśnienia do wiadomości, nadal pozostajemy w aurze niejasności. Wszak system, gdzie bije się ludzi za to, że uważamy ich za Żydówki lub Żydów określamy potocznie faszyzmem. Czy PRL lat 80-tych był krajem zwykłego faszyzmu, czy zwykłego realizmu? Czy oceniać to mamy przez ideologiczne deklaracje, czy przez czyny pałką spisane? Odczytywać treści z „Dzienników” Rakowskiego czy z codziennych artykułów „Żołnierza Polskiego”, „Rzeczywistości” lub „Trybuny Robotniczej”? Czy realny socjalizm lat 80-tych różnił się w sposób istotny myślą, mową i uczynkiem od tego co zwykliśmy uważać za zwykły faszyzm?

Dylemat ten nie dotyczy tylko przeszłości, zważywszy, że żyjemy w demokracji ubarwianej historycznymi rekonstrukcjami. Rocznicowe obchody 13 grudnia w Częstochowie organizuje lokalny ONR, nie przyjmując delikatnych uwag, że ich ideologia jednoczy nacjonalizm z b. ZOMO. Z równą niechęcią witać można potępianie współczesnego „faszyzmu” przez eks-aktywistów PZPR i SB; każda „k…a” może się nawrócić, lecz to nie powód by uczyła moralności.

Faszyzm współcześnie nie jest określeniem, ale mitem. Aby to wyjaśnić muszę najpierw przedstawić swoistą teorię postrzegania. Koń jest takim, jak go każdy widzi; każdy jednak może mieć inny sposób postrzegania. Może widzieć konia takim jak jest w rzeczywistości (1), może go widzieć takim, jakim chce by był widzianym (2); może go widzieć takim, jakim go widzieć powinien (3).

Opisując konia, w myśl 1 zasady, wyszczególnić możemy widziane, rzeczywiste cechy: ogon, cztery nogi, grzywę, zęby itd.; wszystko to, co rzeczywiście jest. W modelu 2 nadajemy cechy, które nie są łatwe do zweryfikowania, ale oddają nasz stosunek do konia: jest piękny, przyjazny człowiekowi, mądry (jeśli lubimy konie). W 3 określamy konia w sposób, który nie jesteśmy w stanie zweryfikować, lecz uznajemy za pewnik, bo tak uważają wszyscy (uczeni): ssak, zimno- lub ciepłokrwisty, parzysto lub nieparzystokopytny. Ta sama zasada postrzegania dotyczy nie tylko istot lub rzeczy, ale także zjawisk społecznych. Pisałem niegdyś o anachroniczności podziału lewica-prawica; w znakomitej mierze owa anachroniczność oddaje nasz stosunek do faszyzmu.

Jakim jest koń, czyli faszyzm? Model 1. Faszyzm był włoskim ruchem politycznym, który w 1922 roku doszedł drogą przemocy do władzy, stworzył państwo faszystowskie, w latach 1940-43 państwo to było sojusznikiem hitlerowskich Niemiec w wojnie przeciw Francji i Wlk. Brytanii. W 1943 roku, po nieudolnej próbie wycofania się z wojny, zostało zniszczone, zajęte i okupowanie przez Niemcy. Pewne cechy i sukcesy faszyzmu włoskiego stały się modelem, naśladowanym przez inne ruchy polityczne i państwa; nie był to jednak model unitarnego naśladownictwa, nie istniała forma scentralizowanej „międzynarodówki” faszystowskiej (tak jak komunistycznej). Był więc, na zasadzie naśladownictwa, „faszyzm” hiszpański, francuski, angielski, litewski, ukraiński, ale także polski oraz żydowski. Były państwa, które próbowały w mniejszym czy większym stopniu naśladować model państwa faszystowskiego (m.in.: Portugalia Salazara, Hiszpania za generała Franca, Austria, Litwa a także Polska w latach 30-tych); w żadnym z tych przypadków model naśladownictwa nie był idealnie tożsamy z włoskim. W Polsce cechy ruchu politycznego naśladującego włoski faszyzm miały nie tylko ONR, ale i endecki OWP lub sanacyjny OZN wraz z quasi-militarną przybudówką Legionem Młodych. Istotnym byłoby podkreślenie, że faszyzm nie był tym samym, co niemiecki narodowy socjalizm; tak jak i państwo faszystowskie Mussoliniego różniło się od Niemiec hitlerowskich. Jedną z istotnych różnic była kwestia rasizmu. Faszyzm deifikował państwo i naród; ale obie owe wspólnoty postrzegał w sensie tradycyjnym (wspólnoty kultury, języka, historii), mógł więc pełnoprawnym członkiem narodu włoskiego być człowiek „nieczysty” rasowo: Żyd, Słowianin, a nawet Arab lub Murzyn. W Niemczech naród miał cechy biologiczne, Niemiec musiał być „czystej krwi Aryjczykiem”.

Tyle o cechach faszyzmu, które można widzieć (określić na bazie krytycznej oceny źródeł) w rzeczywistości. Model 2 wyznacza subiektywność postrzegania. Zależny jest to od poglądów oceniającego, a zwłaszcza wyznawanej hierarchii wartości. Dla konserwatywnego-liberała faszyzm to rewolucyjny ruch modernistyczny, dążący do zniszczenia naturalnego, moralnego porządku społecznego, ustanawiający prymat kolektywnej wspólnoty ponad prawa jednostki, stawiający siłę ponad prawem. Dla anarchizującego socjalisty, faszyzm to ruch wsteczny, blokujący wolność jednostki, nietolerancyjny wobec wszelkiej inności, promujący kult siły i przemocy w stosunkach między ludźmi, narodami i państwami. W obu opiniach faszyzm jest piętnowany, ale w każdej z innego powodu. Dołożyć tu możemy jeszcze jeden motyw nielubienia faszyzmu: konkurencyjność w walce o rząd mas. Wytłumaczyć to można poprzez analogię z zachowaniem kiboli: wszak rzadko dochodzi do walk między kibicami piłki nożnej i kibicami koszykówki; najostrzejsze boje toczą fani tej samej dyscypliny sportowej. W walkach na noże na ulicach Berlina między komunistami a nazistami, czy na ulicach Wiednia między faszystami a nazistami, chodziło o tą sama dyscyplinę sportową: kto ma reprezentować lud (tłum, masę, plebs).

Opisując faszyzm (konia) w zgodzie z 1 lub 2 modelem postrzegania musimy dokonać pewnego wysiłku: wybrać i przedstawić argumenty przemawiające za naszą tezą. Zwolnieni z tego jesteśmy, gdy w zgodzie z zasadą 3 postrzegamy rzecz tak, jak powinniśmy postrzegać. Dlaczego użyłem określenia faszyzm w opisie milicjanta bijącego Szałana jako Żyda? Zadziałała tu „kalka”; milicjant bijący Żyda jest faszystą, bo faszyzm powinienem postrzegać, jako ideę bicia Żydów. A skąd to wiem? Czy mogę to zweryfikować z pomocą faktów? Jeżeli przyjmę za faszystowski ruch polskiego ONR czy ukraińskiego OUN, to tak, bili Żydów, wszystko się zgadza. A co z żydowskim Betarem (Bejtarem) Żabotyńskiego; ruch określał się jako faszystowski, wzorował na włoskim faszyzmie, ale – choć czasem też bił Żydów – z oczywistych względów nie był antysemicki. Czy mamy go traktować jako wyjątek, czy też odmówić mu prawa nazywania siebie faszystowskim?

Rozum podpowiada, że ten, który bije Żyda (Murzyna, Polaka, Araba) jest prawdopodobnie chamem, bandytą i łobuzem; ale nie musi być koniecznie faszystą. W pogromie kieleckim w lipcu 1946 roku gremialny udział w mordowaniu Żydów miał aktyw PPR, milicja ludowa i ludowe wojsko. Statystycznie rzecz biorąc więcej Żydów w Polsce w okresie powojennym zginęło z rąk żołnierzy Armii Czerwonej, LWP czy MO niż zostało zabitych przez NSZ. Ale to aktyw PPR, wraz z ludową milicją i wojskiem, organizował cykliczne wiece potępiające faszyzm i choćby z tego powodu kojarzyć się powinien z awangardą antyfaszyzmu.

To jak coś powinniśmy postrzegać wynikać może z wiedzy opartej na autorytecie nauki. Z tego powodu konia uważamy za ssaka, a krętka bladego za bakterię. Wiedza jednak nie musi się opierać na rzeczywistej nauce, może był efektem inżynierii społecznej narzucającej poprzez edukację szkolną, politykę historyczną czy zwykłą propagandę określony pogląd na świat. Antyfaszyzm jest przykładem skuteczności takiej inżynierii społecznej. Dlaczego faszyzm został uznany za „diabła wcielonego”, skoro jego zbrodnie to drobnostki w obliczu ludobójstw innych systemów totalitarnych: komunizmu i narodowego socjalizmu? Źródłem tego była manipulacja. Określanie jako absolutnego zła niemieckiego narodowego socjalizmu rzutowałoby cieniem na słowa „narodowy” i na „socjalizm”. Skoro „socjalizm” miał się kojarzyć wyłącznie z czymś dobrym (otwartym, tolerancyjnym, wrażliwym społecznie) nie wypadało go deprecjonować, nawet gdy miał cechy narodowego. I drugi dobry powód: narodowy socjalizm był ideologią niemiecką, gloryfikującą „białą nordycko-aryjską rasę”. Trudno było uzasadnić, że inne, nawet niedemokratyczne ruchy polityczne w innych, niż Niemcy państwach, walczące lub represjonowane przez hitlerowców były ruchami narodowo-socjalistycznymi „hitlerowskimi”. Faszyzm był nazwą mniej zrozumiałą, dlatego za faszystowskie można było uznać wszystko. I tak w Polsce represjonowano jako faszystów nie tylko ONR czy NSZ, ale także AK, PSL, PPS a potem nawet dysydentów komunistycznych. Innymi słowy: każdy kto nie zgadzał się z ideologicznym dyktatem ZSRR i KPZR stać się mógł faszystą.

Manipulacja ta okazała się bardzo skuteczna, podobnie jak marksistowski podział lewica-prawica. Skuteczność tą widać w przejmowaniu języka: bałwan, chcąc udawać radykalnego antykomunistę przebiera się w mundurek faszystowski i wychwala antykomunizm przedwojennych formacji antydemokratycznych. Gdyby umiał myśleć, dostrzegłby, że tak przed wojną jak i teraz komunizm jest odmianą ideologii stawiającej na wyższość stada nad jednostką; a tym samym najbardziej skrajnym przeciwnikiem komunizmu, narodowego socjalizmu czy faszyzmu była ideologia liberalna.

Czy faszyzm, a raczej jego rekonstrukcyjna reprodukcja nam zagraża? Określiłbym zagrożenie inaczej: groźny jest prymat chama na ulicy, bo może on zmienić się w panowanie chama w państwie. Chama określam tu zwyczajowo; jest to osobnik dominant narzucający (często przemocą fizyczną lub werbalną) innym swoje „jedynie słuszne” poglądy, nienawidzący zarówno oponentów, jak i wszystkich uważanych za obcych. Współczesność zna różne państwa zdobyte przez chama (od bliskiej Białorusi po daleką Wenezuelę), więc to zagrożenie jest dość realne. Służy mu nie tylko bierność wobec panoszenia się chamstwa na ulicach, ale też niszczenie autorytetu i niezależności instytucji stojących na straży wolności i bezpieczeństwa jednostek (sądów, samorządów, organizacji pozarządowych itp.). Cóż ja się będę jednak rozpisywał na ten temat, narzucając własne postrzeganie; zainteresowanych odsyłam do „Szewców” Witkacego, państwo Sayetana Templa i prokuratora Scurwego nie jest miejscem, w którym chcielibyśmy żyć, choć nie jest państwem faszystowskim. Tak jak prawdopodobnie nie był faszystowskim PRL.